مجتمع تفریحی توریستی عسل

سرگرمی برای کودکان

  • سرگرمی برای کودکان

تالار عسل

همچنین در ساختمان مجتمع توریستی تفریحی عسل قسمتی برای بازی کودکان تهیه شده است که دارای بازی های مختلف ماننند موتور سواری (برقی ) و Trampoline می باشد.

اشتراک گذاری :