لوگو مجتمع توریستی فرهنگی عسل

مدیریت

پروردگارا گواه باش که سنگ بنای این مجموعه براساس مشورت و توسل به آیات کتاب آسمانیت قرآن بوده است و در این کار عظیم هدفی جز خدمت به خلق و جلب رضایتمندی تو نبوده است .